Stop and Go

6 Februar 2016

Sæson 2016 er kun en måned væk fra start og med nye medlemmer i klubben samt en opfriskning til alle de ''gamle'' medlemmer vil vi her genudtrykke reglerne for kørsel i klubben og hvordan vi dømmer ud fra dem. Det er en pligt som medlem i klubben at kende reglerne og vi dømmer ud fra dem og ligger ikke fingre imellem om man er høj, lav, tyk eller tynd. Vi har igennem årene opbygget en hvis erfaring på hvornår gokartkørsel køres unfair og vi har derfor måtte nedfælde et sæt regler hvor løbsledelsen har mulighed for at dømme ud fra. Der ligger et komplet sæt Færdselsregler og for Løbsledelse nedenunder, men vi starter lige med at pointere følgende:

Bagfra kommende skal have bremset normalt ned som alle andre til et sving, og må derfor ikke bruge forankørende som stopklods for at vinde retten til at være betegnende side om side

 • Synderen selv: Give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang. Det skal også betegnes som en undskyldning.

 • Baneobservatører: Gives pladsen ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Hvis forseelsen sker sidst i løbet, og man kan ikke nå at uddele skiltet, vil man modtage nedenstående straf.

 • Ignorer man Stop and Go straf, hvis man mener man ikke er berettiget til straffen, kan man efterfølgende som minimum blive idømt 20 sek. straf i løbsresultatet hvis Løbleder dømmer tiltalte.

Uheld deles op i 3 klasser

 • Klasse 1:   Hændeligt uheld som løses ved at give pladsen tilbage eller modtage en Stop and Go!

 • Klasse 2:   Uheld, men i sådan en grad at det kan betegnes som uforsvarlig kørsel, her vil man modtage strafplaceringer til kommende løb.

 • Klasse 3:   En bevidst uforsvarlig påkørsel udløser udelukkelse til et løb.

Færdselsregler GK98

Stk. 1. Det er forbudt at køre usportsligt og ureglementeret.

Stk. 2. Ved kørsel på bane gælder følgende:

 • Køreren har ubetinget pligt til at efterkomme de givne flagsignaler

 • Den kører som ligger forrest, må vælge sig ideal linien, og derved udnytte hele banebredden. De efterfølgende kørere skal tage hensyn til dette. jvf. stk. 3 og Fig. A.

 • To lige hurtige karts, som ved en kurves begyndelse har nøjagtig samme position, skal begge respektere den andens ideallinie gennem hele kurven. jvf. stk. 3 og Fig. B.

 • En kører, der har en konkurrent på siden af sig, må ikke køre ind i dennes bane. jvf. stk. 3.

 • Kontakt mellem 2 gokarter skal så vidt mulig undgås, og må slet ikke resultere i afkørsel.

 • Er der tæt kamp imellem 2 kører, må den forreste kører kun skifte vognbane en gang per langside for at spærre af.

 • En kører, som kommer i den situation, at han skal overhales (f.eks. hvis han er en omgang bagud eller har maskinhavari) må aldrig optræde usportsligt ved at prøve at forhindre dette. Endvidere skal han udvise størst muligt hensyn til de bagfra kommende ved at give tilstrækkeligt plads, så de kan slippe forbi.

 • En kører som har til hensigt, at nedsætte hastigheden, skal markere dette med en oprakt arm (gælder ikke ved nedbremsning i sving)

                             

Stk. 3. Ved GK98’s grundlæggende princip for hvornår 2 gokarts er side om side gælder:

 • Er den bagfra kommende kørers forhjulsaksel på linie med den foran kørernes baghjulsaksel betragtes de 2 gokarts at køre side om side, og derved skal man holde sin bane så der er plads til begge i en kurve. Man må altså ikke skære ind foran for at spærre af, og dermed afkørsel kan opnås. Fig. C.

 • Har den bagfra kommende kører ikke fået sin forhjulsaksel op på linie med den forankørendes baghjulsaksel, skal den bagfra kommende vige på vej ind i en kurve, og dermed undgå afkørsel af den forankørende. Fig. D.

 • Bagfra kommende skal have bremset normalt ned som alle andre til et sving, og må derfor ikke bruge forankørende som stopklods for at vinde retten til at være betegnende side om side.    Godkendt 15/11-14

Stk. 4. Er der noget forhold som ikke er nævnt i stk. 2., men gokartcenteret mener påkrævet skal disse også efterleves.

                                              

Løbsledelse GK98

§ 1. Dommer

Stk. 1. Dommeren som er udpeget af bestyrelsen skal påse, at løbet afvikles i overensstemmelse med GK98’s vedtægter, regler og givne bestemmelser.

Stk. 2. Dommeren:

 • Skal i alle løb kontrollere at banen er i forsvarlig stand,

 • Tage stilling til enhver i forbindelse med det pågældende løbs indgiven protest, som skal være modtaget senest efter 24 timer,

 • Har bemyndigelse til at ikende en straf for overtrædelse af gældende reglement, dog skal vicedommeren som uvildig person godkende denne før straffen kan træde i kraft,

 • Er bemyndiget til at forbyde en kører eller en gokart at deltage i det pågældende løb, såfremt vedkommende kørers eller gokart deltagelse formenes at frembyde fare for løbets rette afvikling, eller gokarten afviger fra løbets standard, eller af løbslederen af sikkerhedsgrunde anmeldes som farlig,

 • Er bemyndiget til om påkrævet at tage en endelig beslutning på en uforudset force majeure,

 • Er forpligtet til umiddelbart protesttidens udløb at kontrasignere den for deltagerne offentliggjorte resultatliste.

§ 2. Vicedommer

Stk. 1. Vicedommeren som er udpeget af bestyrelsen skal i tilfælde af force majeure, hvor dommeren bliver forhindret i at fungere, kunne overtage dennes funktioner.

§ 3. Start- og måldommer

Stk. 1. Start- og måldommeren som er udpeget af bestyrelsen skal sikre, at opstillingen til gridden foregår i den rette rækkefølge. Har endvidere til opgave at dømme om der er sket tyvstart, samt at fastlægge den rækkefølge, i hvilken de deltagende passerer målstregen.

Stk. 2. Start- og måldommeren afgørelse er endelig og kan ikke anfægtes. Afgørelsen kan kun ændres hvis start- måldommeren mener at have begået en fejlbedømmelse, som ønskes rettet, og en sådan ændring skal meddeles af dommeren.

 § 4. Løbsleder

Stk. 1. Løbslederen som er udpeget af bestyrelsen er overfor GK98 ansvarlig for, at løbet sportsligt og organisatorisk gennemføres i overensstemmelse med reglementet.

Stk. 2. Løbslederen skal udpege 1 til 3 baneobservatører til hvert heat der afvikles.

Stk. 3. Hvor alle kørere stiller til start i samme heat, er alle klubbens faste medlemmer baneobservatører.

Stk. 4. Løbslederen har efter anvisning fra baneobservatøreren, bemyndigelse til at fastsætte en sanktion som baneobservatøren råder er nødvendigt i den given situation.

 § 5. Løbslederassistent

Stk. 1. Løbslederassistenten som er udpeget af bestyrelsen skal i tilfælde af force majeure, hvor løbslederen bliver forhindret i at fungere, kunne overtage dennes funktioner.

 § 6. Baneobservatører

Stk. 1. Baneobservatører må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Baneobservatører skal overvåge, at Færdselsregler på banen for GK98, overholdes, og skal såfremt disse regler overtrædes, give løbslederen besked om dette, samt om hvilken sanktion baneobservatøren mener løbslederen bør bruge i den pågældende situation.

 § 7. Sanktioner

Stk. 1. Sanktioner som Baneobservatører/ Løbsleder eller Dommer kan tildele en kører:

 • Synderen selv: Give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang. Det skal også betegnes som en undskyldning.

 • Baneobservatører: Gives pladsen ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Hvis forseelsen sker sidst i løbet, og man kan ikke nå at uddele skiltet, vil man modtage nedenstående straf.

 • Ignorer man Stop and Go straf, hvis man mener man ikke er berettiget til straffen, kan man efterfølgende som minimum blive idømt 20 sek. straf i løbsresultatet hvis Løbleder dømmer tiltalte.

 • Forseelser kan overses af observatører, og her vil almindelig praksis være at man indgiver en protest efter løbet til løbsleder.

Ved strengere straffe, kan Løbsleder / Dommer uddele følgende straffe:

 • Den dømte kan rykkes imellem 5 og 20 pladser (udenom DTC og kun i negativ retning) tilbage på gridden til efterfølgende løb. (Kan alle strafplaceringer ikke tages til et løb, ryger resten af straffen videre til næste løb).

 • Den dømte kan udelukkelse til næstkommende løb i GK98-regi.

 

Straffe ved løb med indlagt pitstop:

 • 40 sek. straf for manglende pitstop generelt

 • 20 sek. straf for ikke korrekt udført pitstop.

Regler for udskiftning af gokart i løb

§ 1. Hvornår er en gokart ubrugelig 

Stk. 1. En defekt gokart kan altid blive skiftet ud uden restriktioner. 

Stk. 2. En langsom kørende gokart kan få lov til at blive skiftet ud hvis gokartcenteret indvilliger i det. Der skal dog være et kriterium opfyldt for at GK98 kan betegne det som lovligt.

-       En lovlig udskiftning af en gokart måles ved at over de sidste 5 omgange skal gokarten være gennemsnitlig minimum 1. sekund langsommere end den forankørende. (Det vil sige at have tabt minimum 5 sekunder på 5 omgange.)

-       Målingen er ikke brugbar hvis man har været udsat for uheld, så skal målingen startes på ny. 

§ 2. Hvordan skal gokarten udskiftes 

Stk. 1. Ved et grandprix løb må der skiftes når målingen er afsluttet uden yderligere konsekvens. 

Stk. 2. Ved et Lemans må der skiftes når målingen er afsluttet, men det må ikke foregå ved et indlagt køreskifte. 

§ 3. Evt. straf 

Stk. 1. Hvis målingen ikke overholder kriterierne i §1 stk. 2, så uddeles der en straf på 5 straf placeringer.